نرخ ارز

نرخ رسمی ارز (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر می باشد